FREE DELIVERIES 

TERMS CONDITIONS PRIVACY POLICY


אתר הלגה עיצובים (להלן: “האתר“) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת הלגה עיצובים בע”מ ח.פ. 511226425 שכתובת משרדה הרשום היא ברח’ ה’ באייר

(“להלן: “הלגה עיצובים תל אביב)

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר גלישה, לרבות רכישת מוצרים המוצעים

.( “באתר: (להלן:”פעולה

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין הלגה עיצובים, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, מתבקש המשתמש שלא לעשות כל שימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.

לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש מצהיר כדלקמן:

כי אינו קטין (הוא מגיל 18 ומעלה) הוא כשיר לבצע פעולות לרבות פעולות משפטיות מחייבות.

כי הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או חשבון פעיל ב-PayPal.

כי הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

הלגה עיצובים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

הלגה עיצובים שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי הלגה עיצובים רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות את הכתוב כמתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

כותרות הפרקים בתקנון מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתראתר הלגה עיצובים מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים, שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

מובהר כי הלגה עיצובים אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והלגה עיצובים תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

המשתמש מצהיר ידוע לו כי להלגה עיצובים מוניטין בתחום פעילותה והוא מתחייב להימנע מכל פגיעה במוניטין של הלגה עיצובים לרבות באמצעות פעילות באתר אשר עלולה לפגוע במוניטין ובשמה הטוב של הלגה עיצובים בעיני הציבור.

הרכישה באתרהאתר מאפשר בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר, הצבע, המידה והכמות המבוקשים.

עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג דף בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה הכולל מס ערך מוסף על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש (להלן: “דף הפריט”). הלגה עיצובים רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר דפי הפריט של מוצרים שאזלו מן המלאי, ו/או לסמן אותם באופן שונה, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

על מנת לבצע רכישה באתר יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, ולמלא טופס הזמנה (להלן: “טופס ההזמנה“). בטופס ההזמנה על המשתמש למלא את פרטיו האישיים העדכניים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, (הערות ומידע רלבנטי לשליח ) פרטי חשבון ה-PayPal שבאמצעותו תשולם ההזמנה, אופן קבלת ההזמנה הרצוי על ידו (משלוח או איסוף עצמי בחנות של הלגה עיצובים). אם בחר המשתמש במשלוח, יידרש המשתמש לבחור חלון זמן לביצוע המשלוח מתוך האפשרויות שיוצגו באתר.משתמש אשר יבצע הזמנה באתר, יצורף למועדון הלקוחות של הלגה עיצובים,

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל הלגה עיצובים להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“).

מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד המשתמש המגיש פרטים שכאלה עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע הלגה עיצובים בדיקה של הפרטים הנקובים בטופס ההזמנה, לרבות זמינות המוצרים במלאי ועם קבלת אישורם תשלח למשתמש הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר על כך שההזמנה אושרה (להלן: “אישור ההזמנה“).

מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות המוצר שרכש, יתבצע באמצעות חיוב חשבון ה- PayPal מיד לאחר אישור ההזמנה. המוצר/ים שירכשו ע”י המשתמש באמצעות האתר בנוהל שפורט לעייל יכונו (להלן: “המוצר או המוצרים“).

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

ביצוע עסקת הרכישה מותנה בכך שהמשתמש השלים את תהליך ההזמנה הנ”ל, שהלגה עיצובים שלחה למשתמש אישור הזמנה עבור המוצרים ושולמה תמורת המוצרים (להלן: “השלמת אישור ההזמנה“). במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י PayPal יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי בין מועד הצגתו לבין מועד אישור ההזמנה ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה הלגה עיצובים רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת הלגה עיצובים.

מובהר כי הלגה עיצובים אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, הלגה עיצובים לא תאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’.

ההזמנה תרשם במחשבי הלגה עיצובים וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו כמפורט בהזמנה באמצעות שליח. לחילופין, יכול המשתמש לבחור באיסוף עצמי של המוצרים בחנות של הלגה עיצובים בתל אביב.

דמי משלוח הינם כלולים ויחויבו בסיום תהליך ההזמנה

אספקה לבית המשתמשהלגה עיצובים תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בהתאם לחלון הזמן שנבחר בתוך מספר ימים ממועד השלמת אישור ההזמנה באתר (עד ימי עסקים). “ימי עסקים“: ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. לפני ביצוע המשלוח למשתמש תימסר למשתמש הודעה בטלפון או במסרון.

במידה שלא יסופקו המוצרים מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, יחויב המשתמש בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח, לפי התעריף שיפורט באתר.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בהלגה עיצובים. המשתמש וכן, מאשר כי ידוע לו כי הלגה עיצובים לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת הלגה עיצובים. הלגה עיצובים תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות הלגה עיצובים או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש ו/או כל תעודה מזהה אחרת לשביעות רצונו של השליח וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הלגה עיצובים. מוסכם כי הלגה עיצובים ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

איסוף מחנות הלגה עיצובים בתל אביבאספקת המוצרים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד אישור השלמת ההזמנה (עד 6 ימי עסקים). עם הגעת המוצרים לחנות תימסר למשתמש הודעה בטלפון או במסרון.

המשתמש יאסוף את המוצרים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. הלגה עיצובים תשמור את המוצרים בחנות למשך 14 ימים. היה והמשתמש לא יופיע לאיסוף המוצרים מן החנות בתוך 14 ימים כי אז תהיה הלגה עיצובים רשאית לבטל את העסקה בכפוף להחזרת התשלום ששולם למשתמש ובניכוי דמי ביטול. במקרה של ביטול העסקה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הלגה עיצובים בקשר עם ביטול העסקה.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בהלגה עיצובים. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי הלגה עיצובים לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת הלגה עיצובים., הלגה עיצובים תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות הלגה עיצובים או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש ו/או כל תעודה מזהה אחרת לשביעות רצונו של השליח וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הלגה עיצובים. מוסכם כי הלגה עיצובים ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול כמפורט להלן:

ביטול העסקה בתוך שעתיים ממועד קבלת אישור השלמת ההזמנה ולפני משלוח המוצר –
 יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 0586955488 ובמסגרת שעות הפעילות של שירות הלקוחות, בימים א’-ה’ בשעות 10:00-17:00 באותו היום או בדוא”ל לכתובת:[email protected]  בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו.

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכתב בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר זכות המשתמש לבטל את העסקה מותנית בכך שהמשתמש השיב את המוצר לחנות הלגה עיצובים כשהמוצר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו) על מנת להחזיר את המוצרים לחנות הלגה עיצובים. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי חשבון ה-PayPal של המשתמש בתוך 2 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים לחנות הלגה עיצובים, בתנאים שפורטו לעייל.

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לחנות הלגה עיצובים כשהמוצר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה, המשתמש יהיה זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו) על מנת להחזיר את המוצרים לחנות הלגה עיצובים. החזר כספי במקרה של ביטול העסקה יבוצע באמצעות זיכוי חשבון ה-PayPal של המשתמש בתוך 2 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים לחנות הלגה עיצובים, בתנאים שפורטו לעייל.

החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי,לפי בחירת המשתמש, תיעשה בהלגה עיצובים, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת אצל הלגה עיצובים, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 2 ימי עסקים מיום החזרת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי כשהמוצר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה.

בביטול העסקה על ידי משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יהיה המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום אישור השלמת ההזמנה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהמוצר הוחזר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה והמשתמש הציג להלגה עיצובים תעודה כנדרש בחוק.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של הלגה עיצובים בדוא”ל: 

[email protected]__ או בטלפון _____0586955488_________.

ביטול עסקת הרכישה על ידי הלגה עיצוביםהלגה עיצובים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר השלמת אישור ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי;אם לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של המשתמש לרבות אמצעי התשלום; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהלגה עיצובים ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו; המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; בכל מקרה אשר בו,סוכלה התחייבותה של הלגה עיצובים מחמת “כוח עליון”.

בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשוב, תקלות במערכת טלפוניה ו/או רשת האינטרנט, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מלחמה, מבצע צבאי אירוע טרור אירוע אקלימי חריג.

בנסיבות כאמור רשאית הלגה עיצובים לבטל את העסקה במסירת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש. החזר כספי של הסכום ששלם המשתמש יבוצע באמצעות זיכוי חשבון ה-PayPal שלו בתוך 14 יום מיום שנשלחה אליו הודעת הביטול.

בוטלה מכירה כאמור הלגה עיצובים לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות ושרות

הלגה עיצובים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה לא תעלה חבותה של הלגה עיצובים לפצות את המשתמש בסכום העולה על ערך המוצרים שנרכשו על ידי המשתמש.

טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את הלגה עיצובים. קטלוג הצבעים באתר ו/או תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים ו/או התמונות ו/או המידות המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

הלגה עיצובים לא תישא, בכפוף לכל דין, באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, הלגה עיצובים אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה למוצר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר הלגה עיצובים, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של הלגה עיצובים בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר הלגה עיצובים, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם הלגה עיצובים בלא קבלת הסכמת הלגה עיצובים מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר הלגה עיצובים לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת הלגה עיצובים מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של הלגה עיצובים מראש ובכתב.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הלגה עיצובים, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם הלגה עיצובים, סימני המסחר של הלגה עיצובים (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של הלגה עיצובים בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הלגה עיצובים ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם הלגה עיצובים נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

מדיניות אבטחה

ההצטרפות והרישום לאתר ומסירת פרטי קשר (אמיתיים בלבד) ופרטי חיוב כספי של המשתמש נעשים אך ורק על פי שיקול דעתו ומרצונו והסכמתו.

הלגה עיצובים מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר לה ע”י המשתמש ללא הרשאתו אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

הלגה עיצובים נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא הלגה עיצובים אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הלגה עיצובים מודיעה כי יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי העיון באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את הלגה עיצובים לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול המשתמשים.

הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר, אישור המשתמש והסכמתו למדיניות הפרטיות מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות של הלגה עיצובים מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עימו קשר באמצעות: דוא”ל; פקס; הודעות טקסט SMS דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הסלולרי לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכדומה.

הלגה עיצובים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר
אם המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם המשתמש יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי הלגה עיצובים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי. הלגה עיצובים איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות המשתמש לצד שלישי.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הלגה עיצובים.
הלגה עיצובים מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הלגה עיצובים איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא דין מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת
Subscribe to Helga Design newsletter and share our story.


    BUILD BY 
    cross
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram